tirsdag 24. november 2009

WINDOW REFLEX

Skipsverftet Mjellem og Karlsen A/S ble oppkjøpt og lagt ned for å gi plass til spekulativ boligbygging. De gamle lokalene ble stående i noen år, så ble de revet. Her speiler leiegårdene på andre siden av Møhlenpris Lekeplass (fotballstadion) seg i vinduene.

The shipyard Mjellem and Karlsen A / S was bought and shut down to make room for speculative housing. The old premises were left in a few years and demolished. The window in the Mjellem & Karlsen building reflects the tenement buildings on the other side of Møhlenpris playground (football stadium) in the windows.

2004.04.25. Mjellem og Kaelsen, Tormøhlensgate, Bergen.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

PORTRAIT

'
For en amatørfotograf er familiemedlemmer de mest nærliggende modeller. De er ikke altid er like glade for å bli avbildet. Men med tiden innser de at det er like godt å smile.
Bildet blir jo tatt likevel.

The family members of an amateur photographer are his most likely models. They're not all the time been equally happy to be pictured. But in time they realize that they can as well smile.The picture is taken all the same.

2009.07.04. Bergen.
Olympus 510. 

THE WHOLE WORLD IN YOUR EYESDen gamle, forslitte talemåten "jeg ser hele verden i dine øyne" er ikke så langt fra sannheten med moderne solbriller. Velvel, riktignok ikke hele verden . Men her i alle fall hytteveggen og noen gode venner.

The old, hackneyed voice way "I see the world in your eyes" is not far from the truth with modern sunglasses. Ok, albeit not the whole world. But here at least a cabin wall cabin and some good friends.

2009.07.04., Snaresund ved Tvedestrand.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

mandag 23. november 2009

M/S NORDSTJERNEN
Hurtigruteskipet M/S Nordstjernen har vært et kjent og kjært trekk i kystlandskapet strekningen Bergen - Kirkenes i 53 år, helt siden 1956 - i all slags vær og med en nesten ufattelig regularitet. Ennå kan vi glede oss over synet av dette vakre skipet med sine fine, myke linjer i skroget.
Her er et vinterlig glimt nattestid like før avgang sørgående. Passasjerene og lasten er alle kommet ombord og skipsklokken har gitt signalet til avgang.

 M / S Nordstjernen (Polars Star),  from the oastal Express,  has been known and loved feature of the coastal landscape stretch Bergen - Kirkenes for 53 years - since 1956 - in all weather conditions and with an almost unbelievable regularity. Yet we can rejoice in the sight of this beautiful ship, with its fine, soft lines of the hull.
Here is a glimpse in a wintry night, just before departing south. Passengers and cargo are all come on board and ship's bell just gave the signal for departure.


Ålesund 2008.03.26.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 11-22mm.

VANDALISM?


Det å skjære inn navnet sitt på husvegger anses som hærverk. Men det er ingen ny skikk. Skulle det dukke opp et navn som er historisk eller at innskriften er gammel nok, da blir det med ett kulturhistorie som skal vernes. Noe å tenke på?

This cutting into ones name on house walls is considered vandalism. But it is not a new practice. Should a name pop up which belongs to a historically known person or if the inscription is old enough, then i suddenly is cultural history and as so will be protected. 
Something to think about?


2009.09.08., Sunnmøre Museum, Borgundgavlen i Ålesund.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.  
  

COG JOINTEndeveden på et laftehode på et gammelt loft er gjennom flere hundre år tæret av vær og vind. Lys og skygge spiller i den værbitte overflaten.
Et fascinerende spill i lys og skygge.

The wood in a log head of an old loft are during hundreds of years wasted by the weather.  
Light and shadow play in the weathered surface.
A fascinating play in light and shadow.

2009.07.11., Tinn bygdemuseum i Telemark.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm.  

HELLEREN


De fleste forbinder Jøssingfjord med det engelske angrepet på troppetransportskipet Altmark den 16. februar 1940, påskuddet for den tyske invasjonen i Norge .
Ikke så mange forbinder navnet med Helleren, en av de mest usedvanlige boplassene i vårt land. Husene ligger trygt under et veldig utspring i fjellet, beskyttet mot nedbør og ras.
Her bodde folk fra gammelt av og helt frem til begynnelsen av 1900-tallet (besynderlig nok hang der langt herreundertøy til tørk til høyre for husene da bildet ble tatt).
I dag er husene i sterkt forfall, og et særpreget fortidsminne fra den nære fortid er i ferd med å bli borte.

Most people associate Jøssingfjord with the English attack on the troop transport ship Altmark on the 16th of February 1940, which was the pretext for the German invasion of Norway. Not too many people associate the name with cliff overhang , one of the most unusual settlements in our country. The houses are safe under the projection in the rock face, protected from rainfall and landslides.Here, people have lived from immemorial time and up until the beginning of the 1900s (strangely enough there were long men's underwear to dry to the right of the houses when the photo was taken).Today, houses are in strong decline, and a distinctive memory from the recent past is about to disappear.

2006.08.08. Jøssingfjord i Sokndal i Rogaland. 
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.
  

STRANGERAvisoverskriften mer enn antyder en annen kulturbakgrunn. Men kanskje han snakker engelsk?

The newspaper headline more than suggest a different cultural background. But maybe he speaks English?

2008.10.09. Praha.
Olympus 510. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm. 

AUTUMNLY MORNING FOGSol og morgentåke lager spennende stemninger som dette glimtet fra en skogsvei i Valdres.

Rain and fog in the morning create compelling moods like this glimpse from a forest road in Valdres..

2007.10.05, Leirskogen, Bagn i Valdres.
Olympus 510.Zuiko Digital 3,5/ 40-150mm. 

AT STAD


Stad ligger nærmest de fleste stormsentrene utenfor norskeysten. Været kan derfor by på både dramatisk og imponerende skue. Bildet er tatt på Selja med utsikt til Silda og Vågsøy like etter en vinterstorm.

Stad is closest to the majority of storm centers outside Norwegian coast. The weather can therefore offer both dramatic and impressive sights. This picture, taken at the island Selja is overlooking Silda and Vågsøy when clearing up just after a winter storm.

2008.01.19.Selja, Sogn og Fjordane.
Olympus 510.  Zuiko Digital 3,5/ 14-42mm.  

søndag 22. november 2009

HUSTADVIKA

Det står et gufs av uhygge over navnet Hustadvika med alle skipsforlisene som har skjedd der. Men samtidig er det noe betagende over havet når naturkreftene er i opprør.

It's a gust of horror over the name Hustadvika with all shipwrecks that happened there. However, the sight  of the sea is breathtaking when the forces of nature are in turmoil.


2007.12.07.Hustad, Møre og Romsdal.
Olympus 510. Zuiko Digital 3,5/ 40-150mm.  

STEINSLANDSHEIMEN


Nå støles det ikke mange steder lenger. Det gjorde det heller ikke på Steinslandheimen i 1962. Stølene var åpne for overnatting og rasting og sauene beitet på tunet.
Men utviklingen innhentet også disse stølene. De ble satt under vann for å skaffe mer elektrisitet. Nå støles det ikke lenger noen steder i Stølsheimen.
Bare navnet lever videre.

Now dairy farms are not in use many places anymore. This Steinsland dairy farm back 1962 neither. Cottages were open for accommodation and picnicking and sheep were grazing in the yard.And the development also reached this farm. They were submerged in the dam which was built to produce more electricity.  
Today there are no other dairy farms in the  Stølsheimen area.Only the name lives on.

1962. Steinsland in Stølsheimen
Flexaret VII. Belar 3,5/ 80mm.

COFFE BRAKE

Et av livets gode øyeblikk. Varm sommerdag, en benk, en kopp kaffe - og en hånd å holde i.
Norsk folkemuseum på Bygdøy.
Se ellers:
http://kunsthistorie.com/fagwiki/Norsk_folkemuseum

One of life's happy moments. Hot summer day, a bench, a cup of coffee - and a hand to hold.Norwegian Folk Museum on Bygdøy.
Se also:
http://kunsthistorie.com/fagwiki/Norsk_folkemuseum


2009.08.08. Norsk folkemuseum, Oslo.
Olympus 510. Zuiko Digital 2,8/ 12-60mm. 

EMINENT FLYERI mitt nabolag er disse vakre insektene, kalt rapssommerfugl, tallrike. Men de er ikke bare vakre. De er også gode flygere. Når de unnviker fare viser de et sant mesterskap i å fly ned mellom høyt gress og manøvre der for å skjule seg.

In my neighborhood, are these beautiful insects, called Green-veined White butterfly, numerous. But they are not only beautiful. They are good flyers. When they retreat from danger, they show a true championship to fly down between the tall grass navigating there to hide.

2009.07.28. Spjelkavik
Olympus 510. Zuiko Digital 4,0/ 70-300mm.  

LOCOMOTIVE CUPLING

Det er store krefter som skal overføres mellom lokomotivet og et stort antall vogner. Koblingene er utformet og smidd for å klare disse kreftene med god margin. Koblingen utstråler denne ufattelige styrken.

There are large forces to be transferred between the locomotive and a large number of wagons. The links are designed and forged to withstand these forces by a wide margin. The link exudes this incredible force.

2003.03.27. Maihaugen bymuseum, Lillehammer
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

STEAMLOCOMOTIVE AT GARNES TRACK
En av de mange sliterne fra Bergensbanen som har fått nytt liv på Garnesbanen til glede for utallige store og små jerbaneintersserte.

One of the many drudgers from the Bergen Railway Line ine that has been given a new life on the Garnes railway to the benefit of countless large and small steam lokomotive fans.

2004.06.27. Garnes, Hordaland
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

POWER BALLET
Det var en opplevelse å se den velkoreograferte ballett av kraftoverføringer når et damplokomotiv, nesten umerkelig, satte seg i bevegelse. Det var lyden av det lille rykket i koplingene mellom vognene som røpet at toget hade begynt å røre på seg.

It was som experience to see the well coreographed ballet of power transfer when a steam locomotive, almost imperceptibly, set in motion. It was only the sounds and  creaks of  tugs fromf the connections between the carriages that would reveal that the train hade begun to move.

2003.03.27. Maihaugen bymuseum
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

FROM A BYGONE ERA?

For oss som har opplevd damplokomotivenes tid er overgangen til elektrisk drift et kulturtap. Det var en aura av poesi over de prustende, svarte lokomotivene som spredte damp, røyk, lyd og lukt og en følelse av den store verden bortenfor fjell og daler.
Nå er de borte, så og si over hele verden. Men ildsjeler holder fremdeles liv i noen av dem, som f. eks disse to som fører veterantog mellom Garnes stasjon og Nesttun utenfor Bergen.
Der kan man ennå oppleve atmosfæren fra damptogenes tid.

For those of us who have experienced steam locomotive is the time of the transition to electric drive a cultural loss. There was an aura of poetry over the snorting, black steam locomotives that spread, smoke. The sound and smell and brought a sense of the great world beyond the mountains and valleys.Now they are gone, virtually worldwide. But enthusiasts keep some of them alive still, such as the two leading veterans between Garnes and Nesttun station outside Bergen.There we can still experience the atmosphere from era of the steam trains.

2004.06.27.,Garnes stasjon, Hordaland.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

AUTUMN DAY IN VALDRES

Duften av brent løv hører høsten til. Røyken av små bål som rolig driver til værs i det nesten vindstille landskapet danner en levende kontrast til det vide kulturlandskapet.

The smell of burning leaves belongs to the autumn . The smoke from a small fire runs quietly into the air in the  forms a vivid contrast to the broad cultural landscape.

2007.10.06, Ulnes i Valdres.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

WINDOW

Vinduer har alltid fascinert meg. En tynn, gjennomsiktig hinne skiller mellom tryggheten og den lune varmen inne, fra kulden og usikkerheten ute. I denne tynne hinnen speiler omgivelsene seg om dagen, et speilbilde man ikke kan se innenfra. Når mørket faller på er det det indre som speiler seg i rutene. I dette bildet fra bymuseet på Maihaugen ser vi litt av gardinen og huset rett over gaten. jeg slutter aldri å forundre meg over den uendelige variasjonsbredden i disse motivene.

Windows has always fascinated me. A thin, transparent membrane separates the safety and the warm heat inside from the cold and uncertainty outdoor. This thin membrane reflects the outside in the day day, a reflection one can not see from the inside. When darkness falls, it is the interior reflected in the glass. In this image from the city museum at Maihaugen we see little bit of the curtain and the house across the street. 
 I never cease to be amaze over the infinite variation in these subjects.

2003.03.27. Maihaugen bymuseum, Lillehammer.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

HOUSE
En muslim fra Egypt sa engang til meg at menneskene lader opp hus de bor i, så de blir fulle av energi.
Om det er slik, kan ingen vite. Men han har et poeng. Gamle hus som ikke lenger er bebodde kan av og til utstråle en fortettet stemning, nesten som levende vesener, slik som dette huset.

An Egyptian once told me that people charge houses they live in, so they by the tim eget full of energy.
This is for nobody to know. But he has a point. Old houses that no longer are inhabitated can somtimes radiate a dense atmosphere, almost like living creatures - as this hose shown above.

Se ellers:
http://kunsthistorie.com/fagwiki/Havre

2008.02.10. Havre på Osterøy litt nord for Bergen.
Olympus 510. Zuiko Digital 4,0/ 40-150mm. 

AGAINST EVIL SPIRITS?


Denne portalomrammingen fra Borgund stavkirke har mønstre med røtter fra langt tilbake i hedensk tid. Motivet er dyr som fletter seg inn i hverandre i intrikate slyng. Slike mønstre ble i nordiske land brukt på kirkebygg langt inn i kristen tid. Kanskje omrammingen skal bety at onde makter ikke kommer inn i kirkebygget, men må bli igjen ute.

This portal frame from Borgund stave church has patterns with roots far back into pagan times. The subjects are animals which merge into each other in intricate loops. Such patterns were in the Nordic countries used on the churches far into Christian times. Perhaps the meaning of the animals is that evil does is not permitted inside the church, but had to stay outside.

2007.10.07, Borgund stavkirke, Lærdal,
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.

LOCK FITTINGS FROM MEDIEVAL AGE


Disse vakre middelalderske låsbelagene på inngangsdøren til Reinli stavkirke i Bagn i Valdres har røtter tilbake i folkevandringstiden.
Vær og vind har påvirket materialene og gitt dem en vakker patina.

These the pattern of theese beautiful medieval fitiings on the door on the Reinli stave church in Bagn in Valdres is rooted far back in the migration times.Wind and weather have affected the materials and given them beautiful colors and textures.

2007.10.06.Reinli stavkirke, Bagn i Valdres.
Minolta DiMage 7i. Minolta 2,8-3,5/ 7,2-50,8mm APO.